Екологічна безпека та раціональне природокористування: Тези Всеукраїнської наукової конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених (16 листопада 2023 року)

ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

тези Всеукраїнської наукової конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених

16 листопада 2023 року

Повний текст

Зміст

СЕКЦІЯ № 1. ЕКОЛОГІЧНА ОСВІТА

Формування екологічного мислення учнів початкової ланки

Давиденко Ю.Г., Сахневич О.П.

Екологічна освіта

Весельський О.О., Пацева І.Г.

Місце і роль екологічного туризму в освітньому процесі

Хомиченко М.С., Філоненко І.М.

Дослідження самооцінки фізичного здоров’я студентів в умовах воєнного стану

Белошицька Л.С., Валерко Р.А.

Аналіз впровадження екологічної складової сталого розвитку в систему управління закладом вищої освіти

Кірейцева Г.В., Веремійчик С.В.

Формування екологічної грамотності молодших школярів в інтегрованому курсі «Я досліджую світ»

Сахневич О.П., Демчук Л.І.

Екологічні аспекти як складова у формуванні практичних навичок модельєра-конструктора

Мосінцева В.С., ,Мовчан М.І., Холодова Н.О.

Формування екологічної компетентності учнів початкових класів у процесі реалізації природничої освітньої галузі НУШ

Давиденко Ю.Г., Демчук Л.І.

Екскурсійна педагогіка в позашкільній та позакласній роботі еколого-натуралістичного напряму на базі НПП «Черемоський»

Савчук Т.В.

Екологічна освіта. Запозичення німецького досвіду в освіту України

Соркіна Д.К., Сакун А.О.

СЕКЦІЯ № 2. ПРИРОДООХОРОННА ДІЯЛЬНІСТЬ ТА ЗБЕРЕЖЕННЯ БІОЛОГІЧНОГО РІЗНОМАНІТТЯ

Збереження біорізноманіття геологічних пам’яток природи місцевого значення південної частини м. Кривий Ріг як чинник екологічної безпеки

Артюхова Ю.Є., Євтушенко Е.О.

Особливості біохімії рослин

Колошко Ю.В.

Екологічні аспекти рубок на території підприємства «Ліси України»

Ванджурак П.І., Роман Л.Ю.

Значення зелених насаджень для благополуччя міського населення

Дем’янов О.О., Устименко В.І.

Рослини як потенційне джерело кремнію для одержання екологічних матеріалів для будівництва

Ковшар І.Д., Стабніков В.П.

Біологічне різноманіття України в умовах війни

Гамов І.І., Манішевська Н.М., Шумигай І.В.

Заповідні території Волинської області

Двораківська А.А., Бельмега І., Мельник-Шамрай В.В.

Вплив бойових дій на стан природнозаповідного фонду Харківської області

ГубарІ.О., Нагаєва С.П.

Особливості інвазії рослинних видів на території України

Крилов C.B., Устименко В.І.

Конспект роду ROSA l. природного заповідника «Древлянський»

Орлов О.О.

Характеристика рекреаційних районів Черкаської області

Чайковський Д.В., Нагаєва С.П.

Раритетні рослини в іхтіологічному заказнику «Балка Велика Осокорівка»

Пісоцький О.В., Масюк О.М.

Зміна біорізноманіття ялицево-букових лісів Покутських Карпат під впливом вибіркових рубок

Пліхтяк П.П., Парпан В.І.

Характеристика природно-заповідного фонду Житомирської області

Панчук М.Ю., Хоменко С., Валерко Р.А.

Роль національної поліції у сфері охорони довкілля

Пода Р.В., Барабаш А.Г.

Горимість ланшафтів України

Сидоренко С.Г., Мельник  Є.Є., Сидоренко С.В.

Відновлення рослинного різноманніття після суцільних рубок лісу у свіжих борах Житомирського Полісся

Талах Х.Р., Краснов В.П.

Оцінка стану біосферного заповідника «Асканія-Нова» у воєнний період

Гаражанкіна І.С. , Нагаєва С.П.

Рекультивація порушених земель як захід щодо збереження ландшафту, рослинності і тваринного світу в районах гірничих розробок

Кірейцева Г.В., Павлова-Червінська В.В.

Можливості застосування мікроорганізмів для стимулювання росту сосни звичайної

Шопінський В.В., Буценко Л.М.

Вплив бойових дій на екосистему Кінбурнської коси

Федоров М.І., Нагаєва С.П.

Оцінка стану та розвитку природно-заповідного фонду Черкаської області

Павлова К.М.., Хоменко О.М.

Використання гіс-технології в екологічних дослідженнях та природоохоронній справі

Толстой П.О., Холодова Н.О.

СЕКЦІЯ № 3. ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА ТА СТАН ДОВКІЛЛЯ

Здоров’я українців як сучасна соціальна проблема нації

Ляшук В.В., Остапук А.С., Коробчук Л.І.

Ризики забруднення довкілля від промисловолих об’єктів (на прикладі виробництва цегли)

Бордзань О.П., Штик Д.Р., Коробчук Л.І.

Сучасні проблеми залізничного транспорту України

Бельченко К.С., Вовкодав Г.М.

Фітоіндикаційний стан атмосферного повітря м. Житомир

Зелінський М.Р., Бойко А.М., Мельник-Шамрай В.В.

Антропогенні джерела забруднення Хаджибейського лиману

Бондаренко А.І., Сапко О.Ю.

Вплив промислових підприємств на забруднення ґрунтів

Бочаров О.В., Сікач Т.І., Курбет Т.В.

Характеристика якості вод річки Дунай для господарсько-питного водокористування

Веслогузова З.Г., Романчук М.Є.

Аналіз системи управління твердими побутовими відходами в Волинській області

Вітко О.О., Корбут М.Б.

Прояви техногенезу на півдні Криворіжжя

Гетьманенко А.О., Євтушенко Е.О.

Роль механізмів екологічної безпеки у забезпеченні сталого розвитку сільських територій

Гладкіх Т.В.

Логістичної системи при управлінні поводження з відходами

Гнатюк Б.Й., Пацева І.Г.

Екологічний стан водних ресурсів в умовах антропогенного навантаження

Гончаренко О.В., Беляк В.М., Алпатова О.М.

Методи очистки стічних вод

Григорчук І.Ю., Мельник-Шамрай В.В.

Особливості розподділу територіальних ресурсів в межах сільського середовища для ВПО

Демчук Л.І.

Аналіз управління відходами в ЗВО на прикладі Кременчуцького національного університету ім. Михайла Остроградського

Юзефович С.В., Тітова А.О., Шмандій В.М.

Фактори негативного впливу підприємства “Укрітарм” на навколишнє середовище

Демянчук Н., Демчук Л.І.

Розпад радіонуклідів та вплив його продуктів на живі організми

Шкребко В.В., Зульфігаров А.О.

Методи визначення забруднення атмосферного повітря

Шевчун С.В., Савицька Р.С., Мельник-Шамрай В.В.

Дослідження солей важких металів на деякі види прісноводних гідробіонтів

Дячок С., Демчук Л.І.

Перспектива оновлення громадского транспорту на електробуси

Швайко А.О., Чуйко С.П.

Моніторинг якості річок у м.Харків

Єрмолова Д.Р., Наумець Д.Ю., Крайнюков О.М.

Забруднення атмосферного повітря стаціонарними джерелами викидів

Шапран С.М., Амєліна І.І., Герасимчук Л.О.

Особливості системи інформування про ризики радіоактивного забруднення

Забавчук Б.О., Устименко В.І.

Дослідження впливу хімічних сполук у складі синтетичних миючих засобів на довкілля

Чернявська А.Ю., Єгорова О.В.

Екотоксикологічний вплив на прилеглі території транспортних потоків

Івашкін Н.Д., Єрмаков Д.Ю., Алпатова О.М.

Шляхи інтенсифікації процесу компостування твердих побутових відходів

Івасенко Ю.Д., Семенов О.В., Новохатько О.В., Пасенко А.В.

Екологічні ризики промислових та побутових відходів регіону

Кемка Л., Демчук Л.І.

Дослідження впливу підприємств переробної галузі агропромислового комплексу на довкілля

Залізський А.Р., Єгорова О.В.

Аналіз можливостей використання сорбентов при очищенні стічних вод

Харченко С., Демчук Л.І.

Використання торфу в якості природного сорбенту компонентів стічних вод

Флоря К.А., Ящук Л.Б.

Біоконверсія суміші осадів стічних вод та рослинних відходів

Килимченко К.І., Новікова Є.І., Пасенко А.В., Новохатько О.В.

Дослідження забруднення сільськогосподарських земель внаслідок розкривних робіт рибальського кар’єру

Ковальова Л.С., Максимова Н.М., Чушкіна І.В.

Проблема утилізації та поводження з медичними відходами

Фейгіна-Грибкова Н.А., Алпатова О.М

Сучасний електротранспорт – добре чи погано для довкілля та людини?

Тістол М.К., Некос А.Н.

Особливості використання модульного складу спеціальної техніки для ліквідації розливу нафтопродуктів

Титик О.В., Вовкодав Г.М.

Вплив забруднення атмосферного повітря на стан горобини звичайної

Козін Д., Демчук Л.І.

Екологічна небезпека смерчів та землетрусів

Костюнін О.В., Сікач Т.І., Курбет Т.В.

Регулювання скидів у річкову мережу

Тимофеєв М.О., Івашкіна О.Л., Курбет Т.В.

Побудова ситуаційної шумової карти автомобільної дороги на прикладі нагірної частини міста Кременчук

Шкільнюк Н.Ю., Поліщук Д.В.

Боротьба з відходами текстильних виробництв у стилі upcycling

Кючкова В.В., Тихомирова Т.С.

Досвід і проблеми забезпечення населення питною водою у розвинених країнах

Лазорчук І.М., Гнатюк Б., Алпатова О.М.

Радіоактивне забруднення недеревної продукції лісу

Кушер М.А., Турчиновський Д.Ф., Безпалов М.В., Мельник-Шамрай В.В.

Сучасні методи моделювання та прогнозування шумового навантаження територій, які використовуються для автомобільного транспорту

Кабанова О.О., Поліщук Д.В.

Органгізм риби як біоіндикатор для оцінки забруднення водного середовища

Лісін Є.В., Івашкіна О.Л., Хрутьба В.О.

Морфологічний склад побутових відходів у населених пунктах Коростишівської громади

Шпакович О.О., Валерко Р.А.

Стан водних об’єктів в Україні: контекст війни

Лотоцька М.Ю., Гінзула М.Я.

Динаміка пріоритетних показників якості води річки Дніпро у сучасних умовах

Маврикін Є.О., Ромащенко М.І.

Оцінка впливу діяльності філії «Словечанське лісове господарство» ДП «Ліси України» на стан атмосферного повітря

Чепілов В.А., Валерко Р.А.

Екологічні аспекти атомної енергетики в Україні

Матвєєнко Г.В., Кеніх Г.М.

Вплив зворотних вод Жежелівського гранітного кар’єру

Медвідь О.В., Шацило Є., Пацева І.Г.

Оцінка екологічної небезпеки видобувної галузі Житомирщини

Скремінський Є.В., Валерко Р.А.

Комплексна оцінка стану навколишнього природного середовища сільських населених пунктів Житомирської області

Максимчук М.В., Валерко Р.А.

Переробка листяного опаду та відходів молокопереробного підприємства

Міхальцева Т.В., Івасенко Ю.Д., Пасенко А.В.

Модель формування стоку дощових паводків з малих різнозаліснених гірських водозборів у басейні річки Яблонка

Мурин В.В., Кульчицький-Жигайло І.Є.

Екологічна безпека виробничої діяльності у сфері спеціального водокористування

Назаренко М.В., Коваленко В.В., Єгорова О.В.

Доцільність використання нативних двостулкових молюсків як організмів-індикаторів при оцінці стану водних обʼєктів України

Невмержицький С.М., Сороченко Д.В., Бойченко Р.О., Жуковська А.О., Шевчук Л.М.

Екологічна оцінка якості питної води джерел нецентралізованого водопостачання Черняхівської громади за вмістом нітратів

Луганський Г.Г., Валерко Р.А.

Очищення стічних вод молокопереробних підприємств: шлях до екологічної безпеки молочної галузі

Романчук С.М., Нонік Л.Ю.

Військові конфлікти у світі за індексом acled та місце у них України

Ничипорук Д.Г., Герасимчук Л.О.

Дослідження впливу антропогенних чинників на екологічний стан міста Житомира

Одинецький В., Демчук Л.І.

Екологічна безпека у техногенній сфері, як основа національної безпеки

Заможський А.І., Нонік Л.Ю.

Перспективи використання соснових насаджень в якості біоіндикатора при оцінці трансформації довкілля в зоні впливу звалищ ТПВ

Корбут О.О., Мельник-Шамрай В.В.

Стан хімізації сільського господарства Житомирської області

Зіневич А.Р., Валерко Р.А.

Екологічна оцінка безпеки використання стійких органічних забруднювачів у Черкаській області

БакуменкоА.А., Жицька Л.І.

Автомобільний транспорт і придорожній простір: проблеми та шляхи їх вирішення

Дмитришин С.В., Нонік Л.Ю.

Технології обробки каменю: аналіз впливу на довкілля

Кірейцева Г.В., Кірейцев В.О.

Моніторинг атмосферного повітря на наявність дрібнодисперсного пилу в Київській області

Зелінська Л.Г., Фучило Я.Д.

Адаптація рослин до умов урбанізованого середовища

Манько Т.В., Герасимчук О.Л.

Вплив рівнів шуму та вібрації від автотранспорту на наколишнє середовище міста Житомира

Татуревич М., Демчук Л.І.

Посилення негативного впливу кислотних дощів на грунтові та водні ресурси внаслідок воєнних дій

Літвінчук О.В., Козішкурт С.М.

Екологічна оцінки забруднення нітратами овочевої продукції, вирощуваної в особистих селянських господарствах с. Сонячне Житомирського району

Остапчук І.О., Герасимчук Л.О.

Рослини-індикатори забруднення навколишнього природного середовища

Татуревич Д.А., Савіцький Ю.Ф., Лавренюк І.Г., Мельник-Шамрай В.В.

Радіоактивне забруднення грибів на території Полісся України

Павлюк А.В., Устименко В.І.

Особливості впливу на довкілля шахти «Павлоградська» ДХК «Павлоградвугілля» Дніпропетровської області

Паливода Г.М., Ананьєва Т.В.

Моніторинг радіологічної ситуації в окремих населених пунктах Новоград-Волинського району

Старіков Р.М., Герасимчук Л.О.

Використання даних дистанційного зондування для моніторингу лісових пожеж

Патраков О.М., Кулик Н.О., Качановський О.І.

Вплив воєнних дій на лісові екосистеми

Пацев І.С., Бельмега І.В., Барабаш О.В.

Екоогічна безпека борщівника сосновського на стан довкілля

Станішевська С.В., Василенко О.М.

До питання паливної ефективності літаків з крилом надвеликого подовження в порівнянні з літаками з крилом великого подовження на етапах зльоту, польоту та посадки

Пелих В.П.

Районування західних регіонів України за станом техногенного навантаження на повітряний басейн у довоєнний період

Сотніченко О.В.,Чугай А.В.

Екологічні небезпеки війни

Петренко Є.О., Сердюкова В.С., Холодова Н.О.

Оцінка впливу біовугілля на морфометричні показники рослин

Райчинець А.В., Роман Л.Ю.

Моделювання процесів очищення стічних вод для захисту водойм від забруднення недостатньо очищеними стічними водами

Рейнвальд Б.С., Шилін М.О, Горносталь С.А.

Рекультивації земель закритих полігонів твердих побутових відходів (ТПВ): еколого-технічні засади

Смоляк С.О., Усик В.М., Петрова О.М

Вірулентні штами pectobacterium carotovorum і pantoea agglomerans, виділені із рослин соризу

Решетніков М.В., Пасічник Л.А.

Рекультивація і меліорація сільськогосподарських земель, порушених внаслідок воєнних дій

Ричко В.В., Козішкурт С.М.

Проблема радіонуклідного забруднення рослин після аварії на ЧАЕС

Рожук Л.В., Алпатова О.М.

Екологічна безпека при поводженні з природними радіонуклідами

Самолюк В.С., Івашкіна О.Л., Курбет Т.В.

Оцінка розподілу радіонуклідів у донних відкладах витоку річки Тиса (Біла Тиса)

Симканич О.І., Глух О.С., Крч К.Л., Деяк Я.І., Пантьо В.В., Сватюк Н.І., Буцяк І.В.

Забруднення повітря Запоріжжя під час воєнних дій

Скуйбіда О.Л.

Сучасні наукові знання про стан джерел питного водопостачання

Слугачов Ю.В., Шевчун В.В., Герасимчук Л.О.

Аналіз проблем поводження з твердими побутовими відходами в Черкаській області

Лейбенко М.С., Хоменко О.М.

Біочар як інструмент для ефективного видалення нафти та нафтопродуктів у воді

Купріяшкіна О.В., Крусір Г.В.

La descripción teórica de la detección y remoción de la sucralosa y bisfenol С2 en alimentos mediante un proceso electroanalítico catódico

V.V. Tkach, M.V. Kushnir, Y. G. Ivanushko, S.C. De Oliveira, M.João Monteiro, P.I.Yagodynets, Z.O. Kormosh, L.N. Niyavov, M.Baratova, T.V. Morozova

СЕКЦІЯ № 4. ЗМІНА КЛІМАТУ: ПРИЧИНИ, НАСЛІДКИ ТА АДАПТАЦІЯ

Агроекологічна оцінка і добір зимостійких рослин із популяції сортів пшениці озимої м’якої

Воробйов В.І., Дубовий В.І.

Зміна клімату: причини, наслідки, адаптація в умовах воєнного стану

Дуліна К.П., Красняк О.П.

Державна політика у сфері зміни клімату

Кулічевська А.А., Манішевська Н.М., Шумигай І.В.

Зміни патогенності погоди Полтавської області за період 2000-2022 років

Міщенко В.Ю.,Максименко Н.В.

Зміна клімату: причини, наслідки та адаптація

Ничкалюк Г.В.

Використання стратегії зеленої інфраструктури

Іщенко Д.В., Рибак О.С., Пацева І.Г.

Аналіз змін клімату Житомирщини

Кагукіна А.М., Пацева І.Г.

Зміна клімату:причини, наслідки та адаптація

Римар Є.О., Красняк О.П.

Біометеорологічні умови Одеси в холодний період року

Скалозуб М.Ю., Грабко Н.В.

СЕКЦІЯ № 5. РАЦІОНАЛЬНЕ ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

Forest ecosystems and resources damaged by military operations in Ukraine (Zhytomyr district)

Балаба І.С., Смерецький В.С., Рожук Л.В., Демчук Л.І.

Методика конструктивно-географічного дослідження лісів і лісових ресурсів Волинської області

Юровчик В.Г.

Дослідження виходу товарної продукції та економічні прорахунки як запорука раціонального використання оцінених запасів бурштину

Богельський Я.О., Криницька М.В.

Вплив видобутку ільменіту на ферменти ґрунту та їх роль у процесі рекультивації порушених ґрунтів

Шомко О.М., Давидова І.В.

Екологічний стан лісових насаджень на осушених площах у Житомирському Поліссі (на прикладі ДП «Городницьке ЛГ»)

Весельський О.О., Краснов В.П.

Озеленення дахів як особливий вид інтродукції рослин

Галевич О.Є.

Раціональне використання природних ресурсів

Черська Д.М.,,Красняк О.П.

Екологічні шляхи підвищення родючості грунтів низинних підзон Закарпаття

Джанда М.М., Роман Л.Ю.

Дослідження рослинності навколо стадіону “Політехнік” з допомогою екологічних шкал

Дзюбак М., Давидова І.В.

Використання рослинних відходів як вторинної сировини для вирощування грибів pleurotus eryngii

Чевердинська Д.О., Івасенко Ю.Д., Мазницька О.В., Пасенко А.В.

Раціональне використання природних ресурсів

Дохненко Є.Є., Красняк О.П.

Раціональне використання природних ресурсів в умовах глобалізаційних процесів та військової агресії проти України

Феденко Д.О.

Біотехнологічні препарати у вирощуванні саджанців лісових культур

Тимофієнко М.В., Буценко Л.М.

Штучне лісовідновлення Тростянецьких дібров

Ігнатенко В.А., Сотнікова А.В.

Людські та природні ресурси: їх економічна оцінка

Кубінець А.І., Красняк О.П.

Перспективи використання дрібнодисперсних відходів каменеобробних виробництв у виробництві будівельних матеріалів

Костромін Д.О., Вінічук М.М.

Управління земельними ресурсами і землекористуванням в Україні в умовах нових земельних відносинах

Збаравський Б.А., Кушнірук Т.М.

Екологічний моніторинг і система екологічної інформації

Мельниченко В.Р., Красняк О.П.

Germanium and lead connection in coal seam С6Н Of “ternivska” mine of western donbas

Kozii Ye.S.

Раціональне використання водних ресурсів

Рудик.В.П., Дидик Ю.В., Євтушенко А.З., Ярема О.М.

Жуки-короїди – вплив на соснові насадження

Михальчук Л.О., Зинюк Н.М., Мельник-Шамрай В.В.

Необхідність участі громадськості у сфері охорони лісового господарства

Савіцький В.В., Валерко Р. А.

Регіональна специфіка обсягів викидів діоксиду вуглецю в атмосферне повітря Житомирської області від стаціонарних джерел забруднення

Розгон В.М., Герасимчук Л.О.

СЕКЦІЯ № 6. ІНСТРУМЕНТИ ДОСЯГНЕННЯ ЦІЛЕЙ СТАЛОГО РОЗВИТКУ

Особливості застосування сертифікації leed та breeam в Україні

Мошкіна В.В., Сухарев С.М.

Електронний документообіг як інструмент для зеленого бізнесу

Руснак О.С., Кірейцева Г.В.

Забезпеченість зеленою інфраструктурою населення м.Одеса

Жук К.А., Максименко Н.В.

Екологічні послуги як інструмент досягнення цілей сталого розвитку

Паскар Я.А., Масюк О.М.

Аналіз інноваційно-інвестиційної діяльності у контексті розвитку альтернативних джерел енергії

Степанченко О.М., Алпатова О.М.

Впровадження еко-інновацій для забезпечення сталого розвитку підприємства

Вакульчук Ю.О., Герасимчук О.Л.

Екологічний податок як складова частина сталого розвитку

Іскра Я.В., Валерко Р.А.

Методи оцінки ефективності міжнародного співробітництва у сфері екологічного менеджменту та аудиту

Хоменко С.В., Кірейцева Г.В.

Контроль чистоти повітря на біотехнологічному виробництві

Щербаченко І.О., Пономарьова Л.М.

СЕКЦІЯ № 7. УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ І ВОДНИМИ РЕСУРСАМИ

Особливості опрацювання даних референцних станцій gnss-мереж України

Булакевич С.В., Ніколайчук М.С.

Аналіз сучасних експрес–методів визначення метал–іонів у воді

Шихненко К.О., Скиба Г.В.

Worlds water conflicts або військова тактика ураження водних об’єктів

Циганенко-Дзюбенко І.Ю.

Антропогенний вплив на земельні ресурси

Войналович Ю., Войналович І.М.

Нові можливості застосування надлегких дронів в кадастровому картографуванні

Булакевич С.В., Голенко М.О.

Особливості водопостачання регіонів україни за показниками охоплення міст, селищ міського типу та сіл

Вєслогузова З.Г., Романчук М.Є., Грабко Н.В.

Токсичний вплив військової діяльності як один із факторів інтенсифікації евтрофікаційних процесів

Вовк В.М., Циганенко-Дзюбенко І.Ю.

Побудова структури інформаційно-технічного забезпечення інтегрованої системи моніторингу гідросфери

Гєнова А.В., Харламова О.В.

Європейські практики територіально-просторового планування

Живюк Р.Р., Бусленко Г.М.

Аналіз технологій ґрунтозахисного та ресурсозберігаючого землеробства

Загородній Д.О., Лазорчук Н.Р., Алпатова О.М.

Підвищення родючості ґрунту при вирощуванні бобових культур із застосуванням біопрепарату

Івасенко Ю.Д., Мурашов Є.В., Швець Р.Я., Пасенко А.В.

Особливості регулювання земельних відносин в умовах воєнного стану

Ляху Д.С., Баруліна І.Ю.

Підвищення ефективності використання земельних ресурсів в Україні

Осипенко О.С., Мельник-Шамрай В.В.

До питання про правила розроблення робочих проектів землеустрою щодо консервації земель

Скаржинець Р.С., Русіна Н.Г.

Шляхи покращення управління водними ресурсами в Україні

Сорочинська О.Л.

Аналіз підходів до оцінки екологічного стану водних екосистем

Мацюк М.М., Чернишов Б.Р.

Водна рослинність водойм – індикатор стану урбанізованих водних екосистем

Іщенко Д.В., Гаврилюк Е.В., Герасимчук О.Л.

Моніторинг стану води річки Случ в Житомирській області

Дмитренко Л.В., Кірейцева Г.В.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *